30 nov sista dagen för att söka stöd för maj, juni-juli

Med mindre än två veckor kvar att söka stödet för maj, juni och juli väcks många frågor. 

Omställningsstödet för ovan nämnda perioder går att söka till och med 30 november 2020. Camilla Carlsson och Birgitta Åhlander båda, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hjälper till att reda ut vanliga frågor och svar.

Är utbetalt omställningsstöd skattepliktigt?

Stödet är ett näringsbidrag och ska tas upp till beskattning i sin helhet.

När sker utbetalning av stödet från Skatteverket?

Skatteverket fattar beslut om omställningsstöd, och företaget tillgodoförs stödet på sitt skattekonto.

Kan företaget bli återbetalningsskyldigt för stödet?

Ja, ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp. Ett omställningsstöd får anses ha tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp om ett företag fått omställningsstöd utan att förutsättningarna för det varit uppfyllda.

Ses avskrivningar som en fast kostnad?

Ja, de planmässiga avskrivningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar för stödperioden räknas som fasta kostnader. Vid redovisning av fasta kostnader ska samma redovisningsprinciper användas som under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020. Notera att även avskrivningarna ska periodiseras enligt nedan.

Vad räknas som fasta kostnader?

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning specificerat vilka fasta kostnader som kan tas med i ansökan. Läs mer här.

Tänk på att kostnaderna ska vara periodiserade för respektive stödperiod. En kostnad ska anses hänförlig till den månaden som den hade ansetts belöpa på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget. När företaget periodiserar kostnaderna ska företaget använda de redovisningsprinciper som företaget tillämpade för det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020, det vill säga räkenskapsår som avslutades 31 december 2019 eller tidigare (15 § FOM2). Företaget ska alltså använda samma val av redovisningsregler som företaget gjorde i den senaste årsredovisningen eller årsbokslutet. Läs mer här.

Kan förenklingsregeln om återkommande utgifter i K2 användas? 

Nej, det sista villkoret ”b) varje räkenskapsår belastas med en årskostnad ” kan inte anses uppfyllt när det gäller ansökan om omställningsstöd. Förenklingsregeln om återkommande utgifter enligt 7.9 innebär att en utgift, som inte är en personalutgift, får redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om a) utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och b) varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Är utbetalning av tidigare beslutad aktieutdelning tillåten?

Ett villkor för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd för stödperioderna maj 2020 samt juni och juli 2020 är att företaget under perioden april 2020 – juni 2021 inte verkställer ett beslut om vissa värdeöverföringar, och att ett sådant beslut inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period (6 § 4 FOM2). Verkställande i detta sammanhang innebär den faktiska utbetalningen av utdelningen.